Színháztudományi Szemle 33

TARTALOMJEGYZÉK

Fried István: Vörösmarty kelet-közép-európai romantikája (7.oldal)

Imre László: Az irodalomalapítás műfaji hierarchiája és Vörösmarty pályakezdése (21. oldal)

Szegedy-Maszák Mihály: Vörösmarty és a romantikus töredék (31. oldal)

Rohonyi Zoltán: Szimbólum, allegória és a korai Vörösmarty (39. oldal)

Eisemann György: A nyelv, a halál és a leányka. Vörösmarty Mihály: Csák (57. oldal)

Z. Kovács Zoltán: Rom, romantika, romantikus irónia. A Rom és a Gondolatok a könyvtárban (olvasásának) romantikusságáról (65. oldal) 

Zentai Mária: Az íbisz legfeketébb tolla. A nyelv hitelvesztésének nyomai Vörösmarty költészetében (73. oldal)

Szörényi László: A magyar „dolce stil nuovo" (89. oldal)

Dávidházi Péter: A nemzet mint res ficta et picta keletkezéséhez„Párducos Árpád" és „eleink" útja a költészettől a történetírásig (95. oldal) 

Borbély Szilárd: Horvát István és Vörösmarty Mihály: történeti és irodalmi fikció találkozása (111. oldal)

Tóth Orsolya: „Titokszerű kölcsönhatás". Toldy, Vörösmarty és a magnetizmus (129. oldal)

Szajbély Mihály: Tájélmény és eposzi invokáció avagy kis útikalauz a Völgység tündér országába és a Sár róna vidékére (139. oldal)

Kappanyos András: Az avantgárd Vörösmarty (149. oldal) 

S. Varga Pál: „...a kozmopolitizmusnak szükségképpen patriotizmusnak kell lennie..." Egy elfeledett diskurzus és Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című verse (159. oldal)

Gere Zsolt: „Meglehet, köztársasága volnánk angyali lényeknek" Vörösmarty történetfilozófiai felfogásának néhány jellemzőjéről (171.oldal)

Milbacher Róbert: Az Előszó filológiájának bizonytalanságairól (179. oldal) 

Nagy Imre: Palástra varrt betűk. A' bujdosók című dráma mint palimpszeszt  (195. oldal)

 
 

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Molnár G. Judit, a Művészetek Háza igazgatója és P. Müller Péter, az OSZMI igazgatója
Szerkesztette: Takáts István

Szöveggondozás: Méhes és társai Bt.
Borítóterv, tipográfia és tördelési munkák: Somogyi Gabriella
Nyomás: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Molnár Csaba
ISSN 0133-9907 

2001.