• Színházi hagyomány és megújulás

    Theatre Heritage and Innovation


 
Magyarország Európa Keleti perifériáján, Norvégia, Izland az Északin helyezkedik el. Kis országok, jelentős kulturális hagyományokkal. A skandináv országok sokszor irigyelt régiónak tűnnek mind gazdasági, mind kulturális területen. A sok hasonlóság és persze a különbségek is, szinte kínálják magukat, hogy kulturális területen együttműködjünk és tanuljunk egymástól, és kialakítsuk az ezt segítő hálózatot. A Színházi hagyomány és megújulás norvég-izlandi-magyar nemzetközi együttműködési projekt arra keresi a választ, hogy a globalizált Európában miként lehetséges  a regionális hagyományok követése, feldolgozása a színházban, kortárs drámákban. Képes-e a színház a globális és a lokális színházi igényeket összeegyeztetni? Ugyanakkor a a helyi, nemzeti identitás hogyan jelenik meg a színházban és a kortárs drámaírásban? Az előadások hogyan, milyen színházi módszerekkel, eszközökkel tudja megszólítani a kis közösségeket is? Hogyan veszi át, építi be a színház az új technológiákat, hogyan alakítja, “szinháziasítja” ezeket, és ez milyen új esztétikai kifejezési formákat, módszereket hoz létre. Hogyan értelmeződnek újra és újra napjainkban a klasszikus drámák, a kortárs szövegek hogyan reagálnak a közönséget és közösségeket érdeklő kérdésekre?
 

 

A projekttel az a célunk, hogy a magyar nyelvű színházak, színházi szakemberek és a színház iránt érdeklődő szélesebb közönség valamint a drámapedagógiával foglalkozók számára jobban megismerhetővé tegyük a donor országok – Norvégia és Izland – színházi kultúráját. A donor országokban született olyan darabokat keresünk első sorban, amelyek a mai társadalmi problémákat művészi eszközökkel jelenítik meg. A donor országokról a közvélemény viszonylag kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkezik Magyarországon, ezért tartjuk fontosnak, hogy a projekt során szerezett ismeretekkel, gondolatokkal gazdagítsuk és színesítsük tudásunkat. Azt reméljük a projekttől, hogy nemcsak a magyar színházak, hanem az iskolai színjátszók érdeklődését is fel tudjuk kelteni.

 

A PROJEKT TERVEZETT EREDMÉNYEI

A Színházi hagyomány és megújulás című projekt számos eszközzel kívánja élénkíteni a magyar-norvég illetve magyar-izlandi színházi kapcsolatokat, igyekezve a színházi élet minél szélesebb területeinek megszólítására. A projekt tíz hónapos megvalósítási ideje során a következő eredmények megvalósítását vállaltuk:

 

  1. Workshop színész- bábszínész hallgatók, színészek, színházcsinálók számára a színház multimediális lehetőségeiről, a báb és tárgyszínház korszerű eszközeiről a pedagógia és közösségépítés szolgálatában (tervezett időpont: 2017. február);
  2. Nemzetközi szakmai konferencia színház és ifjúság, színház és társadalom összefüggéseiről (tervezett időpont: 2017 .február);
  3. Drámaszinopszisok elkészítése, legalább 10 norvég és izlandi dráma és drámaíró részletes magyar nyelvű ismertetése, új magyar fordítások elkészítése és esetleges magyarországi bemutató reményében (folyamatos, 2017 áprilisáig);
  4. Konferencia- és drámakötet kiadása, 2 norvég és/vagy izlandi dráma teljes szövegének új magyar nyelvű műfordításával  (2017 áprilisa);
  5. Felolvasószínházi előadás az elkészült fordításokból a Jurányi Házban (2017. április)
  6. Szakmai tanulmányút Norvégiába az intézményi kapcsolatépítés érdekében (2016. november-december)

 

A projekt keretében megvalósítandó workshop egy viszonylag szűkebb területnek, a bábbal és ifjúsági színházzal foglalkozó egyetemi hallgatóknak, oktatóknak szól. Az itt megszerezett tudást a fiatal művészek és tanárok saját tevékenységükben hasznosíthatják és a nézők, kollégák valamint a társadalom szélesebb rétegeinek továbbadják. A workshop vezetésére izlandi és norvég művészeket kérünk fel, résztvevőkként pedig nemcsak a budapesti képzések résztvevőire számítunk, hanem a vidéki és határon túli diákokra is. A színházi terület ismeretében azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a budapesti nézők, hanem a színészhallgatók is sokkal szélesebb nemzetközi kapcsolati illetve képzési lehetőséggel rendelkeznek, mint a vidéki illetve határon túli társaik. A workshop résztvevőinek kiválasztásában lehetőség szerint nyílt pályázatot hirdetünk, amivel az a szándékunk, hogy ne csak a fővárosban tanuló, hanem a vidéki képzési helyek diákjait is meghívhassuk a workshopra. Proaktív módon szeretnénk a határon túli magyar hallgatókat is meghívni a workshopra, erre külön költségtételt terveztünk be a költségvetésbe.

 

A nemzetközi konferencia témája a színház és ifjúság kapcsolata, valamint a társadalmi problémák feldolgozása a kortárs drámaírásban és színházban. A felkért donor országbeli és magyar (fővárosi, vidéki, határon túli) előadókat arra kérjük, hogy a saját tapasztalataikat, tudásukat osszák meg a konferencia hallgatóival, igyekezve olyan megközelítési módokat választani, amelyek faji és etnikai problémákat, a kortárs társadalmi kihívásokat, a nemi egyenlőség kérdéseit kortárs megközelítésben dolgozzák fel. 

 

A projekt során tíz donor országbeli kortárs dráma részletes magyar nyelvű szinopszisát fogjuk elkészíteni, a legkülönbözőbb műfajú és témájú norvég és izlandi darabokat ajánlva fel a magyar színházaknak. Igény szerint segítjük a színházakat abban, hogy a szerzőkkel, donor országbeli drámaközpontokkal felvéve a kapcsolatot elkészíthessék az őket érdeklő drámaszövegek magyar fordítását. A donor országokba utazó magyar szakértői küldöttség pedig a kortárs magyar színház és drámaírás kiemelkedő teljesítményeire hívja fel a fogadó intézmények figyelmét, további nemzetközi színházi együttműködések reményében. Különös gondot fordítunk arra, hogy a dráma- és konferenciakötet minél szélesebb rétegekhez jusson el.  

 

Két kiválasztott donor országbeli drámát nemcsak lefordíttatunk, hanem felolvasószínházi formában elő is adjuk a Jurányi Házban, amely a fiatalok számára különösen közkedvelt színházi helyszín, látogatói között a kőszínházat és a független színházat egyaránt kedvelők megfordulnak. Reményeink szerint újabb társadalmi rétegekkel ismertethetjük meg a drámák által felvetett társadalmi kérdéseket.

 

Reményeink szerint a projekt sokrétű elemei igen sokféle eszközzel szólítja meg a színház érdeklődőket, nézőket, alkotókat, kutatókat.  A fenti célkitűzéseink megvalósítása hozzájárul a kulturális sokszínűség előmozdítására.

 

HÁTTÉR

A magyar színházi emberek és a közönség számára a norvég színházról és drámáról azonnal Ibsen neve ugrik be. Az átlagember sokkal többet nem is tud erről a régióról. Ibsen darabjai valóban, szinte azonnal bekerültek a magyar színházba, első darabját  1879-ben Aradon mutatták be, ezután1887-ben tűzték műsorra egy darabját, majd a Thália Társaság (1904-1908) vette fel repertoárjába. Azóta rendszeresen játsszák darabjait, legutóbb a Nemzeti Színház Zsótér Sándor rendezésében mutatta be Brand című drámáját.

Ibsen munkásságának a hátterében a sajátos norvég történelmi-társadalmi fejlődés áll, ahol az ősi demokrata, szabadparaszti hagyományok az európai fejlődés fősodrától elszigetelve, szinte érintetlenül jutottak a modernizálódó kor küszöbére. Darabjaiban megfogalmazódó konfliktusok erkölcsi jellege, a kisszerűségből való kitörés vágya, a lét utopisztikus megfogalmazása mind a mai napig izgalmas kérdésfelvetések.

A hatvanas években telepedett le Dániában, Holstebroban az olasz Eugenio Barba vezette Odin Teatret, amely a nemzetközi színházi életre, így a norvégra és a magyarra is nagy hatást gyakorolt. Munkamódszerük, színházi, esztétikai kifejezésmódjuk a hetvenes évektől elinduló norvég színházi élet változásaira élesztő hatással volt.  Ebben az időben egyre több új norvég társulat alakult, és arra törekedtek, hogy kitörjenek az addigi szűklátókörűség, a művészi bezárkózás és konzervativizmus kelepcéjéből. A nyolcvanas-kilencvenes években kialakult kulturális decentralizációnak, az együttesek turnézását segítő új támogatási rendszernek köszönhetően nem csak új társulatok alakultak, hanem a helyi társadalmat és a norvég közösséget érintő, érdeklő témák művészi ábrázolása is egyre erősebbé vált. A Trafóban 2015-ben megrendezett norvég felolvasószínházi előadása, amelyen az ott élő magyarok történetein keresztül mutatták be, „milyen a norvég lét – magyarként”.

Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy megismerjük és megismertessük az Európa peremén lévő kis országok, Norvégia és Izland színházi kultúráját.

 

A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA, TÁVLATI EREDMÉNYESSÉGE

Projektünk reményeink szerint élénkíteni fogja a norvég-magyar, izlandi-magyar színházi kapcsolatokat a különféle színházi szakmai területek tejes spektrumán. A nemzetközi konferencia magyar és külföldi résztevői között további szakmai együttműködések valósulhatnak meg. Reményeink szerint a kiválasztott drámák szinopszisai alapján magyar színházak teljes darabfordításokat rendelnek meg vagy színre visznek néhányat közülük, ezzel is élénkítve a norvég-izlandi és magyar művészeti kapcsolatokat. A workshopon résztvevő színészhallgatók pedig olyan új technikákkal ismerkedhetnek meg, melyeket későbbi művészpályájukon sikeresen felhasználhatnak, a kurzus során nyert  nemzetközi kitekintést pedig saját művészi portfóliójuk erősítésében is felhasználhatják.

 

Véleményünk szerint a sokféle nézőpont felmutatásával, ki emelt pedagógiai programmal, lokális közösségek megszólításával projektünk nagy mértékben hozzájárul a társadalmi kohézió megerősítéséhez. A kortárs izlandi és norvég élettapasztalatok színházi megfogalmazásával és elérhetővé tételével, a projekt nagyban hozzájárul a társadalmi tőke értékének növeléséhez. A nemzetközi színházi konferencián a norvég és izlandi társadalom sajátos problémáiról, a színház és társadalom viszonyáról több szakmai előadás is elhangzik, mely reményeink szerint termékeny vitát eredményez majd a magyar előadók által felvázolt hazai színházi kísérletekkel. Úgy a magyar társadalom mint a magyar színházi rendszer egészének igen hasznos lehet egy viszonylag távol eső, társadalomszerkezetben különböző, de méretben hasonló társadalmi és művészi kontextussal való összevetés. A három ország sok ponton hasonló társadalmi problémákkal néz szembe, gazdasági válság, etnikai ellentétek, radikális csoportok és nézetek, a 21. század sajátos nevelési kihívásai, melyek a kortárs színház igen különböző műfajaiban kerülnek feldolgozásra. Ha nem is kizárólagos szempontként, de mindenképpen érvényesíteni szeretnénk a darabválogatás folyamatában, hogy az adott dráma mennyire reflektál a kortárs társadalmi problémákra, és ezek mennyire relevánsak a magyar kortárs valóság szempontjából is. Fontosnak tartjuk, hogy a  projekt eredményei az oktatás számára is teljes egészében elérhetőek legyenek. A hazai és határon túli színházi oktatási intézmények számára a projekt során kiadott konferencia- és drámakötetből példányt biztosítunk, az interneten közzétett anyagokról szakmai kapcsolattartóinknak e-mailes értesítést küldünk.  

 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI:

- színházi szakemberek (dramaturgok, rendezők, színházi menedzserek)

- egyetemi hallgatók

- színháztörténészek, kritikusok

- a színház iránt érdeklődő közönség

- drámapedagógusok, magyartanárok

 

Eddigi szakmai tapasztalataink és korábbi nemzetközi projektjeink tanulságai alapján alakítottuk ki Színházi hagyomány és megújulás című pályázatunk különböző tartalmi elemeit, figyelembe véve hogy milyen célcsoportot tudunk megszólítani. Az utóbbi időben szakmai tapasztalatunk azt mutatja, hogy növekszik az érdeklődés a külföldi kortárs drámák iránt. Úgy látjuk, hogy a kontinens perifériáján lévő, hozzánk hasonló méretű országok kultúrája iránt is megnőtt az érdeklődés. Ismereteink alapján a donor országbeli drámairodalom, különös tekintettel az ifjúság problémáinak új utakat kereső színházi feldolgozásai kielégíthetik ezt az érdeklődést. Az intézményünk által fenntartott Színházi Adattár szerint azt látjuk, hogy viszonylag szűk a Magyarországon bemutatott norvég és izlandi szerzők műveinek repertoárja. Ennek megfelelően sokféle célcsoport számára szeretnénk eljuttatni a megszerzett ismereteket: a dramaturgok, rendezők, színházi menedzserek biztosíthatják, hogy a projektben feldolgozott darabok egy része színpadra kerüljön. A konferencián olyan szempontból közelítjük meg felvetett témákat, hogy ezzel a   drámapedagógusok, magyartanárok munkáját is segítsük, támogassuk. Hiszen rajtuk keresztül egy még szélesebb közönségréteg érhető el.